ما با شرکت‌های نوآور دیگر از نزدیک همکاری می‌کنیم

ما با گروهی از شرکت‌های پیشرو ایرانی همکاری نزدیک داریم و می‌کوشیم تا یک اکوسیستم نرم‌افزاری گسترده را شکل دهیم.

زندگی یعنی ارتباط

ما با گروهی از شرکت‌های پیشرو ایرانی همکاری نزدیک داریم و می‌کوشیم تا یک اکوسیستم نرم‌افزاری گسترده را شکل دهیم.